Saturday, December 19, 2009

jab bhi huhe wo yaad ate hai t

jab bhi huhe wo yaad ate hai to yaad kar lete hai
jab onhe bhul na chate hai to bhul nahi pate hai

No comments: