Sunday, November 8, 2009

Ashru phule vahili vahili tya

Ashru phule vahili vahili tya premasathi, jeevan sathi sodun geli astha jeevanachya gathi bhethi, sachin naik

No comments: