Thursday, April 23, 2009

be hatha ne mara

be hatha ne mara felavuto tari khuday dur nathi,
pan humagu ne tu api de te amne manjur nathi.

prashant @@@@bhavadip@@@@hiren

No comments: