Saturday, April 4, 2009

Marathi SMS

Marathi SMS : sunita tu mazi asane kiti chan aahesh, nahitar hai jag mhanjech mansanche raan aahe.

No comments: