Thursday, May 28, 2009

koi ne hu ''prem'' lagu 6u, ko

koi ne hu ''prem'' lagu 6u, koi ne hu ''vahem'' lagu 6u, koi ne hu ''jem-tem'' lagu 6u, tu bol tane hu ''kem'' lagu 6u ? love u good night swe't dr'm

No comments: